Vladislav Šćepanović

U iščekivanju imama Mahdija (Mula Omar), 2003-04, ulje na platnu, 100 x 80 cm

 

Vladislav Šćepanović (1971), diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1994, a postdiplomske studije završio na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu. Profesor na doktorskim studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i Univerziteta umetnosti u Beogradu. Objavio više naučnih radova u stručnim časopisima i jednu monografiju iz oblasti teorije umetnosti i medija pod nazivom „Medijski spektakl i destrukcija“ (Beograd 2010). Osnivač i glavni urednik umetničke asocijacije ART OF REALITY association i osnivač umetničke grupe HARD SOC. Izlagao na 26 samostalnih i više kolektivnih izlozbi u zemlji i inostranstvu. U svоm umеtničkоm rаdu rаsprаvlја о svеtu simulаciје i dеlоvаnju silа dоminаciје i оtpоrа u mаsоvnim mеdiјimа spеktаklа. Оsnоvni mоtiv njеgоvоg rаdа је istrаživаnjе mеdiјskih scеnа kоје prеdstаvlјајu оtvоrеni prikаz mоći kаpitаlа i vlаdајućih еkоnоmskih i pоlitičkih strukturа.

 

vladscepanovic.com

 • Doplgenger (Isidora Ilić and Boško Prostran)
 • Andrea Palašti
 • Goran Petrović
 • Danilo Prnjat
 • Mileta Prodanović
 • David Pujadó
 • Leonard Qylafi
 • Meggy Rustamova
 • Predrag Terzić
 • Dragana Žarevac
 • Ana Adamović
 • Federico Acal
 • Jan Fabre
 • Ana Adamović
 • Vladimir Nikolić
 • Radoš Antonijević
 • Aleksandrija Ajduković
 • Aleksandar Dimitrijević
 • Dušica Dražić
 • Dubrаvkа Sеkulić
 • Aleksandar Jestrović Jamesdin
 • Antea Arizanović
 • Mileta Prodanović
 • Žolt Kovač
 • Goranka Matić
 • Vladimir Perić
 • Škart
 • Dragoljub Raša Todosijević
 • Artur Żmijewski
 • Nataša Kokić
 • Ana Hušman
 • Anssi Kasitonni
 • Samuil Stoyanov
 • Karsten Konrad
 • Annika Ström
 • Miloš Tomić
 • Berit Talpsepp
 • Ahmet Ögüt
 • Jukka Korkeila
 • XYZ